Vad är en trädruin?

Ett förfallet träd har flera viktiga funktioner i naturen – bland annat som en säker tillflykt för fåglar och insekter.

Ett gammalt träd i förfall har många värden även utan en stor krona. En sådan trädlämning kan under rätt förutsättningar och omsorg bevaras och vara intressant och värdefullt ur flera aspekter; biologiskt, estetiskt och kulturhistoriskt. Dessa trädlämningar brukar benämnas trädruin, veteranträd, trädbiotop eller evighetsträd.

Många träd i naturlig miljö avvecklar sig själva genom att kronan kollapsar successivt och minskar i omfång. Det kan då stå i många år till och ge fåglar och insekter ett viktigt livsrum.

 

Träd i bebyggd miljö kan ibland, på grund av strukturella försvagningar, utgöra en risk för omgivningen. I de flesta fall kan risken avhjälpas med förebyggande åtgärder som beskärning eller kronstabilisering. Men i vissa fall är skadorna på trädet så allvarliga att det måste fällas. Istället för att fälla trädet till marknivå kan det göras säkert genom en kraftig avlastande beskärning, en så kallad avvecklingsbeskärning.

Parker och andra gröna ytor i staden eller förorten är platser där trädruiner med fördel kan bevaras och skötas. Det står till exempel flera trädruiner i Nationalstadsparken på Djurgården i Stockholm.

Biologiska och andra värden

Träd med sprickor, håligheter och lös bark ger viktigt skydd och boplatser åt fåglar, fladdermöss och gnagare. Många olika arter av insekter och andra ryggradslösa djur lever i äldre träd. Insekter är i sin tur viktig fågel- och fladdermusföda. Även mossor och lavar samt trädlevande svampar är knutna till gamla grovstammiga träd. Ju äldre trädet är desto fler arter ges möjlighet att leva i det.

En trädruin med sitt rika växtliv är ett levande inslag i staden och har ett stort värde särskilt för dem som huvudsakligen vistas i staden. De kraftiga trädstammarna tillför liv och mångfald till en ofta steril stadsmiljö.

 

Att avvecklingsbeskära

En avvecklingsbeskärning måste utföras med känsla och kunskap. Det är viktigt att trädet behåller sin karaktär så att det inte ger ett kapat eller artificiellt intryck. Med speciell sågteknik kan brottytor skapas som efterliknar naturliga skador och som dessutom är mer tilltalande för insekter och svampar, ett så kallat coronettsnitt.

Information

En kraftig avvecklingsbeskärning kan ge trädet ett oönskat toppkapat utseende som för tankarna till hårda och obetänksamma beskärningar. För att inte avvecklingsbeskärningen skall feltolkas är det viktigt att informera allmänheten som berörs av trädet. Enklast görs detta med skriftlig information i form av utskick till boende i området och informationsskyltar i trädets närhet.

Övriga artiklar

Passande tjänster