Skydd av träd vid gräv- och byggarbeten

Om trädets rotsystem skadas kan konsekvenserna vara dyrbara och skadorna omöjliga att reparera.

Om ett träd bedömts vara värt att bevara på ett område som skall genomgå förändring behöver det skyddas mot skador. Hänsyn måste tas till ett träds stam och grenar men även trädets delar under mark.

Ett träds rotsystem är relativt ytligt och väl utbrett och lika viktigt för ett trädets överlevnad som stam, grenar, blad eller barr. Skadas trädets rotsystem påverkas dess vitalitet, förankring och stabilitet negativt.

Skadorna är omöjliga att reparera men möjliga att förebygga.

 

Arbete med skydd av träd vid gräv- och byggarbeten

Riktlinjer för skydd av träd på byggarbetsplatser

Upprättande av skyddsstaket. Ett staket skall alltid sättas upp runt trädet innan något arbete påbörjas i området. Staketet skall skydda trädets stam, låga grenar och rotsystem från skador men även skydda marken från kompakteringsskador. Staketet skall vara högt och stadigt och skall i regel sättas upp i höjd med kronans dropplinje (kronans yttre linje). Innanför staketet får ingen schakt, uppläggning av material, arbetstrafik eller annan för trädet skadlig aktivitet ske.

Kompakterad mark. Ett träds rotsystem sträcker sig långt utanför trädets krona. I samband med gräv- eller byggarbeten i närheten av träd bör fordonstrafik undvikas så långt det är möjligt. Kompakterad mark leder till syrefattiga förhållanden vilket i sin tur leder till rotdöd och dålig vitalitet i hela trädet. En mark som en gång blivit kompakterad är förstörd för en lång tid framöver och mycket svår att återställa på mekanisk väg.

Begränsning av byggtrafiken till några få stråk i området minimerar markskadorna. Om trafiken måste gå över bar mark i närheten av träd ska plattor eller annan avlastande markbeläggning placeras ut för att minska risken för kompaktering.

Riktlinjer för skydd av träd vid grävarbeten
  • Schakt bör inte utföras inom kronans dropplinje (kronans yttre linje).
  • Vedartade rötter bör så långt det är möjligt inte skadas vid grävning. Om det är möjligt bör det handgrävas runt rötterna.
  • Schaktens sidor bör vattnas och täckas under det att arbetet pågår.
  • Rötter som måste kapas, skall beskäras med beskärningssåg eller sekatör.
  • Schakten bör fyllas igen så snart som möjligt.

Ovan givna råd är grundläggande och generella. Varje bygg- och grävarbete har olika förutsättningar och ibland kan det vara nödvändigt att anlita en arborist eller trädexpert för att planera och upprätta trädskyddet vid en gräv- eller byggoperation.

Övriga artiklar

Passande tjänster