Knopp- och grentorka hos tall

Barren blir bruna eller gula – först vid basen sedan vidare utåt mot barrspetsen och till slut faller de av.

Denna svampinfektion orsakas av en svamp vid namn Gremmeniella abietina. Svampen angriper skott och knoppar. Barren blir bruna eller gula, först vid basen sen vidare utåt mot barrspetsen och faller sedan av. Följden blir att inga nya skott kan utvecklas. Vid lindriga angrepp skadas endast kronans nedre del, men är det ett kraftigt angrepp skadas hela kronan. Vissa angrepp kan stanna av och trädet överleva, men trädets nedsatta kondition gör att det är mer mottagligt för skadeinsekter och nya svampangrepp och har svårt att helt återhämta sig.

På många ställen förekommer en saminfektion av både gremmeniella och tallskyttesvamp. Träd som bara infekteras med tallskyttesvamp tappar dock bara barren och kan skjuta nya skott som vanligt.

Äldre och yngre tallar drabbas och svampen angriper både träd i täta bestånd och de som växer individuellt i trädgårdar och parker.

Orsaker och utbredning

Svampen gynnas av en sval nederbördsrik sommar och mild vinter. Detta är troligen huvudorsaken till den kraftiga utbredningen av infektionen som skedde i landets södra och mellersta delar sommaren 2001. Den regniga sommaren 1998 lade en bra grund för svampens starka tillväxt. Träd i norra Sverige är i regel mer motståndskraftiga än tallarna i söder. Vid temperaturer runt noll under vintern växer svampen som bäst. Svampsporerna sprids under sommaren och hösten och infekterar nya skott eller barr under vintern. På våren dör de infekterade barren.

Det är inte enbart tall som drabbas av gremmeniellasvampen utan även gran och Contortatall, och då främst yngre träd. Kemisk bekämpning kan göras på unga träd.

 

Övriga artiklar

Passande tjänster