Vår miljöpolicy

Miljöhänsyn är en viktig del av allt vi gör. Därför är vår miljöpolicy alltid öppen för förändringar och förbättringar – för miljöns skull.

Vi på Trädmästarna AB vill bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom vår verksamhet. Trädmästarna strävar efter att bevara och om möjligt öka den biologiska mångfalden i stadsmiljöer. Vi värnar om träden och har trädens bästa i åtanke. Vi fäller inte träd i onödan utan strävar efter att bevara träd och gröna strukturer. Vi återför flisavfall till träden och använder skonsamma metoder.

Vi har modern utrustning och använder alkylatbensin i våra motorsågar. Vi använder ofta handverktyg vid beskärningsarbeten. Vi planerar våra transporter utifrån miljöhänsyn. Successivt ersätter vi våra fordon med eldrivna varianter.

Vi strävar efter slutna kretslopp och återvinning i vår verksamhet och underlättar miljöarbetet för våra kunder. Vi handlar i första hand material och tjänster med låg miljöbelastning och socialt ansvarstagande. Vi lever upp till gällande miljölagstiftning, förebygger förorening och förbättrar kontinuerligt vårt miljöarbete.

Arbetsmiljöplan

  • All personal på plats har en dokumenterad utbildning för beskärning och fällning av träd genom klättring med motorsåg. Personalen har stor vana att arbeta i tätorts- och storstadsmiljö med tät trafik och allmänheten närvarande.
  • Arbetsteamet har en platschef som utifrån en arbetsspecifikation planerar arbetet tillsammans med teamet. Platschefen har ett övergripande ansvar för säkerheten på arbetsplatsen.
  • Beskärning och fällning med motorsåg följer Arbetsskyddsstyrelsens riktlinjer AFS 2012:1 ”Användning av motorsågar och röjsågar” paragraf 5.
  • All klätterutrustning som används i arbetet är speciellt framtagen för trädklättring och är CE-märkt.
  • Beskärning utförs med handsågar i kombination med moderna klättermotorsågar. Motorsågarna drivs främst med batterier men även med miljövänlig bensin. Sågkedjorna smörjs med vegetabilisk olja.
  • På arbetsplatsen finns lättillgänglig Första Hjälpen-utrustning och mobiltelefoner. Personalen har dokumenterad Första Hjälpen-utbildning samt livräddning ur träd och är införstådd i förfarandet vid en olycka. Räddning av skadad ur träd tränas regelbundet vid, av företaget, organiserade räddningsövningar.
  • Vid behov är arbetsplatsen tydligt avspärrad med väl synliga varningsskyltar. Om platsen kräver finns bifogad Trafikanordningsplan. All personal har genomgått Vägverkets kurs ”Arbete på väg” för att säkert kunna arbeta intill trafikerad väg.

Mer information

Relaterade kategorier