Beskärning av träd

Trädbeskärning är en konst och en vetenskap men framförallt ett hantverk. Att utifrån dina önskemål och trädets förutsättningar beskära trädet effektivt med precision och känsla är vad vi är bäst på.

Vår grundläggande inställning är att beskära träd varsamt. Hårda ingrepp förstör inte bara trädets hälsa utan också dess estetiska värde. Efter en fackmässig beskärning bör trädet fortfarande ha sin naturliga sköna form intakt.

Beskärning av träd i vår omgivning görs vanligtvis för ljusinsläpp, form och framkomlighet. Att utföra beskärning, på ett för trädet korrekt sätt, är en förutsättning för att behålla våra träd vackra, friska och säkra.

Vi tillämpar svensk beskärningsstandard SS990001-2:2020.

Med rätt beskärning hjälper vi dig att:

Uppbyggnadsbeskärning

Det unga ofta nyplanterade trädet beskärs efter etablering i uppbyggande syfte dvs. trädets grenarkitektur förbättras. Denna försiktiga korrigering av kronan bör göras årligen under trädets första levnadsår.

Kronrensning

En beskärningsoperation där döda, skadade, sjuka och för trädet olämpligt växande grenar avlägsnas. Beskärningen gör trädet säkrare och vackrare samt fungerar i uppbyggande syfte.

Kronlyft

Trädets krona höjs genom att de lägsta grenarna avlägsnas helt (uppstamning) eller reduceras genom beskärning. Görs ofta över vägar och byggnader och när man vill öppna upp siktlinjer eller släppa in mer ljus.

Kronutglesning

Mindre grenar avlägsnas jämnt fördelat i hela kronan. Denna operation påverkar inte trädets volym på samma sätt som kronreduktionen, men gör likväl kronan glesare. Används ofta när ett träds krona upplevs för tät och skymmande.trädets grenarkitektur förbättras. Denna försiktiga korrigering av kronan bör göras årligen under trädets första levnadsår.

Avlastande beskärning

För träd som av naturen har utvecklat strukturella svagheter, t.ex. dubbla stammar med invuxen bark och spetsiga grenvinklar, kan avlastande beskärning vara ett alternativ till hård beskärning eller fällning.

Kronreduktion

Metoden innebär ett relativt stort ingrepp på trädet och bör endast användas i speciella fall och då med försiktighet reduceras genom beskärning. Görs ofta över vägar och byggnader och när man vill öppna upp siktlinjer eller släppa in mer ljus.

Göra trädet säkert och långlivat 

Genom beskärning kan vi avlasta och balansera instabila trädkronor och därmed minska risken för grenbrott eller trädkollaps. För träd som av naturen har utvecklat dubbla stammar med invuxen bark och en instabil stamförgrening, kan avlastande beskärning och kronstabilisering vara ett alternativ till hård beskärning eller fällning. Kronstabilisering innebär att två eller flera delar av trädets krona förankras i varandra i syfte att ge stöd, och därigenom göra kronan stabilare.

Hamling

Hamling görs med fördel under vinter och vår. Träden är i vila under beskärningen och stimuleras då till skottsättning vid lövsprickningen. Skotten har sedan hela växtsäsongen på sig att utvecklas och avmogna inför nästkommande vinter.

Relaterade kategorier