Beskärning av träd i vår omgivning görs vanligtvis för ljusinsläpp, form och framkomlighet.

Beskärning av träd

Beskärning av träd i vår omgivning görs vanligtvis för ljusinsläpp, form och framkomlighet.

Vår grundläggande inställning inom beskärning av träd är att beskära trädet varsamt. Hårda ingrepp förstör inte bara trädets hälsa utan också dess estetiska värde. Efter en fackmässig beskärning bör trädet fortfarande ha sin naturliga sköna form intakt. Det kallar vi en lyckosam beskärning av träd.

Att utföra beskärning av träd

Beskärning av träd i vår omgivning görs vanligtvis för ljusinsläpp, form och framkomlighet. Att utföra beskärning, på ett för trädet korrekt sätt, är en förutsättning för att behålla våra träd vackra, friska och säkra.

beskärning av trädFelaktig beskärning leder ofta till att träd måste fällas i förtid och ersättas till höga kostnader.

Det finns många olika sätt att beskära träd. Klicka på någon av rubrikerna för att läsa mer:

 

Uppbyggnadsbeskärning

Det unga ofta nyplanterade trädet beskärs efter etablering i uppbyggande syfte dvs. trädets grenarkitektur förbättras. Denna försiktiga korrigering av kronan bör göras årligen under trädets första levnadsår.

 

Kronrensning

En beskärningsoperation där döda, skadade, sjuka och för trädet olämpligt växande grenar avlägsnas. Beskärningen gör trädet säkrare och vackrare samt fungerar i uppbyggande syfte.

Kronlyft

Trädets krona höjs genom att de lägsta grenarna avlägsnas helt (uppstamning) eller reduceras genom beskärning. Görs ofta över vägar och byggnader och när man vill öppna upp siktlinjer eller släppa in mer ljus.

Kronutglesning

Mindre grenar avlägsnas jämnt fördelat i hela kronan. Denna operation påverkar inte trädets volym på samma sätt som kronreduktionen, men gör likväl kronan glesare. Används ofta när ett träds krona upplevs för tät och skymmande.

Avlastande beskärning

För träd som av naturen har utvecklat strukturella svagheter, t.ex. dubbla stammar med invuxen bark och spetsiga grenvinklar, kan avlastande beskärning vara ett alternativ till hård beskärning eller fällning.

Genom att avlägsna och korta av mindre grenar kan delar av eller hela trädkronor avlastas. Beskärning minskar riskerna med trädet då man minskar vindfång och tyngd och därmed belastningen på den svaga punkten. En avlastande beskärning kan kompletteras med en kronstabilisering, se Kronstabilisering.

Kronreduktion

Att genom beskärning krympa storleken i delar av, eller hela trädkronan utan att förlora dess naturliga form och utan att tillfoga trädet stora snittytor. Metoden innebär ett relativt stort ingrepp på trädet och bör endast användas i speciella fall och då med försiktighet.

Formklippning

Formklippning innebär att trädet ges en geometrisk form som kontrolleras genom beskärning. Beskärningen påbörjas när trädet har uppnått önskad storlek. Därefter beskärs trädet varje växtperiod med häcksax.

Hamling

Historiskt sett hamlades träd för lövtäkt dvs. för att skaffa foder åt boskap. Alla träd lämpar sig inte för hamling. De klassiska sorterna i Sverige är pil, ask och lind, men alla träd som lätt producerar vattenskott kan hamlas. Det unga trädets topp avlägsnas vid önskad höjd, vanligtvis ca 2 meter över marknivå där man lätt kommer åt att beskära. Sker detta vid marknivå kallas det stubbhamling. Trädet svarar med att aktivera knoppanlag runt beskärningspunkten. Denna kvast av skott får utvecklas i ett par år innan de avlägsnas genom försiktig beskärning. Denna procedur skall sedan pågå regelbundet under trädets hela livstid. Knuthamling innebär att beskärningen sker på samma sätt men på flera knutor i ett symmetriskt uppbyggt grenverk. Det är viktigt att man inte skadar ”knutan” vid hamlingen.

Denna metod är biologiskt försvarbar till skillnad från toppkapning och hård beskärning av äldre träd.