Beskärning av träd

Trädbeskärning är en konst och en vetenskap men framförallt ett hantverk. Att utifrån dina önskemål och trädets förutsättningar beskära trädet effektivt med precision och känsla är vad vi är bäst på.

Vår grundläggande inställning är att beskära träd varsamt. Hårda ingrepp förstör inte bara trädets hälsa utan också dess estetiska värde. Efter en fackmässig beskärning bör trädet fortfarande ha sin naturliga sköna form intakt.

Beskärning av träd i vår omgivning görs vanligtvis för ljusinsläpp, form och framkomlighet. Att utföra beskärning, på ett för trädet korrekt sätt, är en förutsättning för att behålla våra träd vackra, friska och säkra.

Vi tillämpar svensk beskärningsstandard SS990001-2:2020.

Med rätt beskärning hjälper vi dig att:

Göra trädet säkert och långlivat 

Genom beskärning kan vi avlasta och balansera instabila trädkronor och därmed minska risken för grenbrott eller trädkollaps. För träd som av naturen har utvecklat dubbla stammar med invuxen bark och en instabil stamförgrening, kan avlastande beskärning och kronstabilisering vara ett alternativ till hård beskärning eller fällning. Kronstabilisering innebär att två eller flera delar av trädets krona förankras i varandra i syfte att ge stöd, och därigenom göra kronan stabilare.

Förbättra trädets kronuppbyggnad

Med hjälp av strukturell beskärning bygger vi upp en optimal kronarkitektur hos trädet under dess ungdomsfas beroende på vilken funktion trädet ska ha. Uppbyggnadsbeskärning är förhållandevis små ingrepp som förebygger stora framtida problem.

Hålla trädkronor från byggnader, ledningar och belysning

Vi behöver träd i anslutning till bebyggelse av många anledningar. För att de inte ska utgöra problem och skada krävs regelbunden underhållsbeskärning där trädkronor anpassas till omgivningen genom fackmässig beskärning.

Förbättra framkomlighet och säkerhet i urbana miljöer

Träd nära infrastruktur har många positiva effekter men kan också orsaka problem med framkomlighet, sikt och säkerhet. Regelbunden underhållsbeskärning av träd utmed vägar krävs för en säker och problemfri  trafik- och trädmiljö.

Öppna upp igenvuxna siktlinjer och förbättra utsikter

I takt med att träd växer kan betydelsefulla siktlinjer och utblickar försvinna i grönskan. Genom beskärning kan vi reducera, lyfta eller öppna upp kronor för att få sikten tillbaka utan att påverka trädets naturliga form och karaktär.

Framhäva trädets naturligt vackra karaktär

Ibland utvecklar träd otypisk och oönskad tillväxt efter till exempel felaktig beskärning. Genom restaureringsbeskärning kan denna tillväxt avlägsnas för att framhäva trädets naturliga artegenskaper och önskade utseende.

Skapa en ljusare miljö runt trädet

Att beskära lågt hängande trädkronor är en förhållandevis skonsam och effektiv åtgärd för att skapa en ljusare miljö runt träd. Det går även att glesa ut täta trädkronor och gallra trädbestånd för att förbättra ljusinsläpp i mörka delar av parker och trädgårdar.

Gynna fruktsättning och fruktkvalitet

Regelbunden underhållsbeskärning av fruktträd ger friskare träd med större mängd fruktved som ger bättre frukt. En korrekt utförd beskärning ger ett välformat träd med en kraftigare stam och starkare greninfästningar, vilket förebygger fläkningsskador.

Vitalisera och stimulera till skottillväxt

I vissa fall kan träd med dålig tillväxt vitaliseras genom försiktig beskärning. Åtgärden gynnar trädets ämnesomsättning och kan stimulera till skottillväxt. Oftast görs detta i kombination med ståndortsförbättrande åtgärder.

Skapa habitat för biologisk mångfald

Istället för att fälla äldre träd och träd med håligheter försöker vi hitta sätt att bevara dem så långt som möjligt. Det råder en stor brist på hålträd i naturen och att lämna sk trädruiner bidrar med viktiga livsmiljöer för mångfalden. Vi kan även påskynda habitatbildning genom veteraniseringstekniker.

Relaterade kategorier