Göra trädet säkert och långlivat 

Genom beskärning kan vi avlasta och balansera instabila trädkronor och därmed minska risken för grenbrott eller trädkollaps. För träd som av naturen har utvecklat dubbla stammar med invuxen bark och en instabil stamförgrening, kan avlastande beskärning och kronstabilisering vara ett alternativ till hård beskärning eller fällning. Kronstabilisering innebär att två eller flera delar av trädets krona förankras i varandra i syfte att ge stöd, och därigenom göra kronan stabilare.