Kronreduktion

Att genom beskärning krympa storleken i delar av, eller hela trädkronan utan att förlora dess naturliga form och utan att tillfoga trädet stora snittytor. Metoden innebär ett relativt stort ingrepp på trädet och bör endast användas i speciella fall och då med försiktighet reduceras genom beskärning. Görs ofta över vägar och byggnader och när man vill öppna upp siktlinjer eller släppa in mer ljus.