Ordet "arbor" är latin och betyder "träd". En arborist är en person specialiserad på vård och underhåll av träd i trädgårdar, parker och stadsmiljöer.

Anlita en arborist

Ordet "arbor" är latin och betyder "träd". En arborist är en person specialiserad på vård och underhåll av träd i trädgårdar, parker och stadsmiljöer.

Arborister är kunniga när det gäller trädets funktion, anatomi, biologi och livsmiljö. De arbetar för att träden skall vara säkra, problemfria, vackra och leva länge. En arborist kan allt du kan tänka dig när det gäller skötsel av träd. När du anlitar en arborist till ett jobb kan du vara helt säker på att allt går rätt till. Trädmästarna har certifierade arborister som gärna kommer och utför alla möjliga trädgårdsarbeten när du behöver professionell hjälp.

Vi strävar efter att förbättra vårt samhälle genom att försöka bevara, och i den mån det går, även öka den mångfald av växtlighet som finns i våra städer. Arborister värnar om träd och arbetar alltid för vad som är bäst för trädet. Det finns många olika faktorer som gör att ett träd inte mår bra, men det finns flera åtgärder som en arborist kan göra för att inga träd ska fällas i onödan.

För trädens bästa

Rätt skötta träd är en stor tillgång i vår närmiljö. Dessa träd är inte bara vackra utan kan också vara nyttiga för oss och vår omgivning på flera sätt. Träden hjälper till att ta hand om föroreningar, avgaser och skyddar mot hård vind och buller. De mjukar upp en stadsgata och skyddar mot stark sol. Friska, vackra träd kan höja värdet avsevärt på en tomt eller fastighet.

Träd som har skötts felaktigt kan utvecklas till farliga riskträd, orsaka problem och bli kostsamma i framtiden. En arborist kan bedöma om ett träd är en risk för sin omgivning och rekommendera lämpliga åtgärder.

Träden växer sig ibland för stora och täta för sin växtplats och kan behöva beskäras. Beskärning eller nedtagning av större träd kan vara ett riskabelt arbete. Sådant trädjobb bör man lämna åt personer utbildade och rätt utrustade för att på ett säkert sätt arbeta i trädkronorna.

Miljövänligt och ekologiskt tänk

De flesta arborister, och så även Trädmästarna, har ett ekologiskt tänkande även när det gäller allt annat. Allt arbete planeras utifrån hänsyn till miljön där återvinning av allt som kan återvinnas görs och att onödiga transporter minimeras. Vi använder också material som anses bra för miljön då det har låg miljöbelastning, vilket gör att föroreningar minskas. Vi använder till exempel alkylatbensin i motorsågar samt att vi använder handsågar så ofta det går.

Tjänster som arborister kan erbjuda:

Arborister kan erbjuda en rad olika tjänster för att hjälpa dig att underhålla och renovera dina träd.

Beskärning

 • En arborist kan avgöra vilken typ av beskärning som är nödvändig för att behålla trädets hälsa, utseende och säkerhet. Beskärning innefattar:
 • Avlägsnande av grenar som är i vägen för ledningar eller för nära husfasader, hängrännor, tak och skorstenar.
 • Avlägsnande av döda, sjuka och svaga grenar som kan utgöra en fara eller leda till röta i trädet.
 • Att skapa en bättre struktur i trädkronan för att göra kronan stabilare och på så sätt reducera risken för stam- och grenbrott.
 • Uppbyggande beskärning av unga trädkronor för en framtida god form.
 • Beskärning av oönskat grenverk för ljus, utsikt och framkomlighet.
 • Förbättring av trädets form och utseende.

Nedtagning

Fällning kan vara en sista utväg om trädet bedöms som en risk. En arborist kan hjälpa till med bedömningen inför ett sådant beslut. Arboristen har kunskapen och utrustningen för att på ett säkert och effektivt sätt ta ned trädet även om det står trångt, nära hus eller andra träd. Nedtagning rekommenderas när:

 • Trädet är dött eller döende och utgör en säkerhetsrisk.
 • Trädet utgör ett hinder som inte går att avhjälpa med beskärning.
 • Trädet står i ett tätt bestånd som behöver gallras.
 • Trädet skall ersättas med en, för platsen, mer lämplig trädart.
 • Trädet måste lämna plats för ny bebyggelse.

Stormfällda träd

Hård vind och tung snö kan få grenar eller hela träd att falla, ibland på hus, garage, bilar eller andra träd. Tyngden av stormfällda träd är stor och det kan vara mycket farligt att montera ner ett sådant träd på egen hand. En arborist kan på ett säkert sätt minska eller eliminera risken för skada på din egendom.

Övriga tjänster

Många arboristföretag kan även erbjuda konsulttjänster som exempelvis trädbesiktningar, inventeringar, värderingar och upprättande av trädvårdsplaner. Trädplantering och markvård är andra trädrelaterade uppdrag som arborister kan utföra.

Hur vi arbetar

Vi börjar alltid med att personal kommer ut till dig som kund för att se vad som behöver göras och då kan du berätta om eventuella önskemål. Sedan planerar vi tillsammans vad som behöver göras och vilka åtgärder som kan vara nödvändiga. Om du vill ha hjälp med att flytta ett träd eller med beskärning av träd så märks dessa ut på en karta där alla träd är inritade. Detta gör vi så att inga misstag skall ske och att det är rätt träd som får rätt behandling.

arborist

 

Att anlita en arborist

Arborist är en relativt ny yrkesbenämning i Sverige. Majoriteten av Sveriges arborister är utbildade på Hvilans trädvårdsutbildning eller på arboristutbildningar i Storbritannien och har erfarenhet av trädvård i Europa och USA. Erfarna trädvårdsspecialister utan dokumenterad utbildning kan skaffa sig europeisk certifiering (ETW) genom Sveriges Arboristfrbund (SAF) eller Svenska Trädföreningen (STF), för att styrka sin yrkeskompetens.

Vad man bör tänka på när man anlitar en arborist eller trädvårdsspecialist:

Efterfråga en yrkesutbildning eller certifiering. Utbildade eller certifierade arborister är erfarna yrkesmän och yrkeskvinnor som har gedigen kunskap rörande alla aspekter inom trädvård. Efterfråga medlemskap i branschens intresseorganisationer (ex. Sveriges Arboristförbund, Svenska Trädföreningen, National Arborist Association, International Society of Arboriculture) för att vara säker på att företaget följer gällande säkerhetsföreskrifter. Det visar också på ett intresse att följa de senaste forskningsresultaten och utvecklingen inom trädvård och arborikultur. Fråga om företaget har en ansvarsförsäkring som täcker eventuella egendomsskador om olyckan skulle vara framme. Seriösa arborister utför endast trädarbeten som är vedertagna inom arborikulturen. Arbeten som involverar toppkapning eller användande av klätterskor på träd som inte skall fällas, är exempel på dålig yrkespraxis.

Vanligaste jobbet för en arborist

Den vanligaste orsaken att en arborist behövs är när kundens träd är för stort och/eller ger för stor skugga, när träd behöver fällas, när ett träd utgör risk för omgivningen, träd behöver få underhållsbeskärning eller när fruktträd behöver beskäras. Till alla jobb finns det genuina trädälskare hos oss på Trädmästarna som kommer och hjälper dig samt ger dig goda råd för framtiden. När du låter en yrkesmässigt kunnig arborist utföra dessa typer av arbeten så kan du känna dig trygg och säker på att allt blir gjort på rätt sätt och att inga skador sker. Om du behöver hjälp eller få mer information så kontakta oss gärna så får du höra mer om hur det hela går till.

Vad kan du själv göra för dina träd?

Man kan själv utföra mindre beskärningsjobb på unga träd eller mindre fruktträd, med hjälp av lämplig handsåg, sekatör och trappstege. Större träd måste man klättra i för en riktig beskärning i hela kronan. Detta bör endast utföras av arborister med godkänd säkerhetsutrustning.

För att ge ett träd så gynnsam växtmiljö som möjligt bör man låta nedfallande löv ligga kvar runt trädet på hösten för en förbättrad miljö i rotzonen. Man kan också lägga ut kompost eller täckbark runt stammen på unga träd för att hålla marken fuktig, dock ej för nära runt stambasen. För unga träd är vattning och ogräsrensning viktig de första växtsäsongerna.

Vad bör du tänka på i närheten av träd?

Var försiktig med trädgårdsredskap och gräsklippare nära träd – skador på barken är en inkörsport för infektioner och röta. Skydda träd vid vägar, uppfarter och parkeringsplatser. Trädets rotsystem sträcker sig långt utanför kronan och kan lätt skadas om marken blir förtätad eller marknivån höjs.

Skada inte trädets rötter genom att gräva i rotzonen. Elda inte nära träd. Strålningsvärmen dödar lövverket och livsviktiga vävnader under barken. Ta bort tvättlinor, trädhållarband eller liknande som bundits om stammen, dessa ger stranguleringsskador när trädet växer. Använd inte vägsalt, bekämpningsmedel mot ogräs, konstgödsel eller andra starka kemikalier på rotzonen.

Kontakta gärna oss på Trädmästarna för en konsultation.